Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Krizové situace

Ochrana obyvatelstva

Je jedním ze základních úkolů a činností orgánů veřejné správy a dalších orgánů, organizací a složek státu. Ochrana obyvatel vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z r. 1949. V našich podmínkách pak z dokumentů "Koncepce ochrany obyvatelstva do roku .... s výhledem do roku ...." postupně upravovaných a schválených usneseními vlády České republiky. V rámci ochrany obyvatelstva plní obec a obecní úřad mimo jiné tyto úkoly:

 • zabezpečuje varování a informování obyvatel
 • zajišťuje evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
 • podílí se na nouzovém přežití obyvatelstva
 • provádí další opatření sloužící k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku osob
 • podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem

Základní úkoly zabezpečení ochrany obyvatel jsou na obec přeneseny zákonem č. 239/2000 Sb. (o IZS) a zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon).

Současná legislativa a vlastní vývoj v této oblasti staví do popředí i otázky sebeochrany osob, především pak u kategorie práce aktivního obyvatelstva. Občané mají právo na pomoc státu, ale mají povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu.

K ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla před radioaktivní kontaminací a účinky nebezpečných chemických látek je občanům doporučováno využívat přirozených ochranných vlastností staveb a používat prostředky improvizované ochrany.

Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.

Stát zabezpečuje přednostní péči při řešení úkolů ochrany obyvatelstva spojených s válečnými krizovými stavy těmto kategoriím:

 • děti do 18 let
 • osoby umístěné ve zdravotnických a v sociálních zařízeních
 • doprovod výše uvedených osob


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla:

155 - Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:

158 - Policie ČR

nebo

jednotné evropské číslo tísňového volání 112, které je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při oznamování mimořádné události na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • Co se stalo a případný rozsah
 • Kde se to stalo
 • Přítomnost zraněných osob
 • Své jméno a číslo telefonu, odkud voláte

Nepřerušujte hovor, dokud vás k tomu operátor nevyzve.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operátor ověří pravdivost nahlášené zprávy, případně vyžádá zpřesňující informace.

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V průběhu života můžete být svědky mimořádných událostí, které přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. přívalová povodeň, technologická havárie spojená s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin, apod..

Nezapomeňte:

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !

OBECNÉ ZÁSADY

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, mluvící sirény a bezdrátové hlásiče, hromadné SMS zprávy, informační panel, vyhláška obecního úřadu, pokyny záchranářů a zaměstnavatele, apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy), nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas