Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Občan na úřadě

 Přihlašování k trvalému pobytu do obce

 • Co k tomu potřebujete? U osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašovaných do 15 let jejich věku . Dále doklad o vlastnictví objektu, do něhož se chcete přihlásit (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí..). V případě, že se přihlašujete k trvalému pobytu do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musíte u přihlášení předložit souhlas majitele tohoto objektu s přihlášením vaší osoby. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let stojí  50,–Kč.
  Občan je povinen požádat o vystavení nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů ode dne provedení změny.

 

 • Kontakt: Hana Novotná, 315 696 025


Notářské ověřování listin i podpisů 

 • Potřebujete notářsky ověřit podpis ať už na smlouvě či jiném dokumentu?
  • Které doklady a dokumenty po Vás budeme požadovat? Listinu, na které má být podpis notářsky ověřen a občanský průkaz. Ověřujeme podpis psaný pouze latinkou.
  • Za ověření 1 podpisu zaplatíte  30,– Kč.
 • Potřebujete ověřit některé kopie důležitých dokumentů?
  • Vezměte s sebou originály dokumentů, které chcete ověřit.
  • Ověření 1 str. formátu A4 stojí  30,– Kč.
 • Pozor, notářsky neověřujeme:
  • kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
  • listinu psanou v jiném než českém či slovenském jazyce,
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  • jsou-li v listině, která se ověřuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

 

 • Kontakt:
  • Hana Novotná, 315 696 025
  • Eva Koubová, 315 698 240


Poskytování informací pro stavebníky

 • Poskytujeme informace o tom, jaké podklady a kde je možné je získat v případě, že chcete žádat o stavební povolení. Pokud chcete stavět rodinný domek a nevíte, zda je pozemek zahrnut v platném územním plánu obce jako pozemek určený k bytové výstavbě, přijďte nahlédnout do ÚP.
 • Vyhotovujeme vyjádření ke všem plánovaným stavbám podléhajícím územnímu souhlasu nebo stavebnímu povolení

 

 

 

Podání žádosti o kácení stromů

 • Kdy je a není nutné podat žádost? Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde –li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem /§ 3 písm. b) zákona/ a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
 • Jaké podklady k žádosti budete potřebovat? Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:
  • Jméno a adresu žadatele
  • Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucích mimo les
  • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti
 • Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.
 • Kontakt: Hana Novotná, 315 696 025


      Formulář ke stažení zde


Zábory

 • Plánujete např. opravu střechy a budete lešení skladovat na obecním pozemku? Jste povinni nahlásit na úřadě použití veřejného prostranství.

  Formulář ke stažení zde.

 

Úhrada poplatků - více na stránce POPLATKY

 

 • Správní poplatky:
  • správní poplatek za vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin) – 30,– Kč/str., 30,– Kč/podpis,
  • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.
    
 • Ostatní poplatky:
  • hřbitovní poplatky

 

 •  Kontakt: paní Eva Koubová, tel. 315 698 240

 

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas