Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Kanalizace a čistírna

Vedoucí údržby obce a provozu kanalizace : p. Bc. Petr Novák , tel. 608 160 908

pohotovost kanalizace:  792 650 055

 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

Myšlenka, přání, sen mít v obci kanalizaci s čistírnou odpadních vod jsou staré několik desítek let. V letech před rokem1989 to bylo prakticky nemožné z důvodů nejen finančních, ale i technických. Tehdejší soudruh předseda Místního národního výboru prohlásil, že obec leží v takové rovině, že by to neteklo. Částečně měl pravdu, při rovinatém charakteru terénu a hlavně velké plošné rozloze obce by spádová, gravitační kanalizace byla velmi komplikovaná, a tedy i neúnosně drahá. V druhé polovině 90. let minulého století se začalo s konkrétními úvahami a přípravami na zahájení největší investiční akce v dosavadní historii obce. Rozhodujícím krokem v roce 2000 bylo objednání „STUDIE PROVEDITELNOSTI - FEASIBILITY STUDY“ u specializované, nezávislé firmy CES - Consulting Engineering Salzgittar z Německa. Výsledkem, velmi podrobného zjišťování všech podmínek v naší obci, byla mnohastránková studie se závěrem, že pro nás bude nejvhodnější kanalizace vakuová, podtlaková. Trvalo několik let, než se podařilo zajistit finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí, vybrat vhodné dodavatele technologie jak pro kanalizaci, tak i pro čistírnu odpadních vod, vypracovat projekty, ve výběrovém řízení vybrat generálního dodavatele stavebních prací, získat stavební a jiná povolení.
Dodavatelem technologického principu i veškerého zařízení vakuové kanalizace byla anglická firma ISEKI VACUUM SYSTEMS Ltd. z Northants, technologii i zařízení pro čistírnu odpadních vod dodala firma ADOS Jevíčko, prováděcí projekt zpracovala projekční kancelář PROJEKT IV z Prahy. Generálním dodavatelem veškerých stavebních i montážních prací byla firma BOHUMIL ČERVENKA, stavební podnikatel z Neratovic. Stavební stroje této firmy se poprvé zakously do země v květnu 2003.
Protože Státní fond životního prostředí nevyplatil obci celou, původně přidělenou dotaci, podařilo se dokončit jen asi polovinu stokové sítě a odkanalizovat přibližně třetinu obyvatel obce. Podaří-li se zajistit další finanční prostředky, bude výstavba zbývajících částí stokové sítě pokračovat.
Dokončená vakuová stanice, vakuová stoková síť, domovní gravitační přípojky a čistírna odpadních vod byly uvedeny do zkušebního provozu 10. února 2007.
Provozováním vakuové kanalizace a čistírny odpadních vod pověřila Obec Tišice společnost TIKANAS s. r. o. TIŠICE.
 
VAKUOVÁ KANALIZACE
Celý systém vakuové kanalizace se skládá ze tří hlavních částí - domovních, gravitačních přípojek, vakuové stokové sítě se sběrnými šachtami a vakuové stanice.
Domovní přípojky
Splašky z jednotlivých rodinných domů jsou odváděny gravitačním - spádovaným potrubím do sběrné šachty, umístěné ve veřejné komunikaci. Doporučuje se toto potrubí vybavit snadno přístupným čistícím kusem a zavzdušňovací trubkou průměr minimálně 90 mm, vyvedenou na soukromé části potrubí asi 300 mm nad terénem a opatřenou zpětnou klapkou nebo kolenem 180°.
Domovní, gravitační přípojku si zřizuje majitel nemovitosti na vlastní náklady celou, tedy i pod veřejnou komunikací, až do zaústění do sběrné šachty a zůstává jeho majetkem.
Vakuová stoková síť
Vakuová stoková síť je rozdělena do tří, na sobě nezávislých tras, označených písmeny A, B, C. Vedení tras bylo rozvrženo tak, aby bylo zajištěno jejich rovnoměrné zatížení nejen nyní, stávající zástavbou, ale i v budoucnosti novou zástavbou dle schváleného územního plánu obce.
Trasa A je navržena pro odvod splašků z ulice Na Ladech, okolí Mateřské školy a z části Tišic při ulici Mlékojedské a z ulice Mělnické od pošty a z ulice Přívorské.
Trasa B je navržena pro odvod splašků z chrástecké části ulice Ke křížku a ulice Na Pastvičkách, z ulice M. Podvalové a z ní odbočujících ulic a z části Tišic od pošty směrem k železniční zastávce. Jsou na ni napojeny i parcely a novostavby podle ulice V Úvoze.
Trasa C je navržena pro odvod splašků z celých Kozel, z ulice Labské a z ní odbočujících ulic včetně ulice Obecní, dále z ulice Boleslavské a z ní odbočujících ulic až k železniční zastávce.
Sběrné šachty (CS - collection sump) jsou do jednotlivých tras rozmístěny tak, aby se na ně mohly napojit 1 - 4 nemovitosti. Jsou to betonové jímky, zapuštěné pod úroveň veřejných komunikací, mezidnem rozdělené na dvě části. Do spodní části natékají splašky z domovních gravitačních přípojek, v horní části je umístěn automatický odsávací ventil s příslušenstvím.
Jakmile do šachty nateče 40 - 50 litrů splašků, odsávací ventil se automaticky otevře a splašky jsou odsáty do vakuového potrubí a postupně dopraveny do sběrné nádrže ve vakuové stanici. Po odsátí všech splašků zůstane ventil ještě 3 - 5 vteřin otevřen a do systému je, přes zavzdušňovací trubky domovních gravitačních přípojek, nasáno velké množství vzduchu, který je tím hnacím mediem, které dopraví splašky na vakuovou stanici. Každý ventil je vybaven čidlem, které detekuje otevřenou, nebo zavřenou polohu ventilu. Signál z tohoto čidla je veden na monitorovací panel ve vakuové stanici - svítící červená kontrolka znamená, že ventil je zavřen, při správné funkci ventilu kontrolka na 5 - 8 vteřin zhasne. Nesvítí-li trvale, došlo k poruše ventilu, ventil se nezavřel. Obsluha má tak možnost rychle zjistit, kde je závada a zjednat nápravu.
Poblíž každé sběrné šachty je umístěna asi 600 mm vysoká pozinkovaná trubka, která chrání, v ní umístěnou, plastovou trubku o průměru 25 mm. Touto trubkou se přivádí atmosférický tlak do ovládací hlavy odsávacího ventilu. Na pozinkované trubce je přilepen červenobílý štítek s označením šachty, např. CS 4, CS 52, CS 301, které je použito ve veškeré dokumentaci kanalizace i na monitorovacím panelu a slouží tedy k rychlé identifikaci šachty v případě poruchy.
Vakuová stanice
Vakuová stanice je umístěna v kozelské části obce, na rohu ulic Na Doubí a V Úvoze. Hlavními částmi stanice jsou sběrná nádrž, tři vývěvy, dvě dopravní čerpadla, hlavní řídící panel, monitorovací panel a dva pachové filtry.
Sběrná nádrž je ocelová ležatá nádoba, do které jsou zaústěna potrubí o průměru 200 mm jednotlivých tras A, B, C. Je vybavena několika čidly, která snímají úroveň vakua a výšku hladiny v nádrži a údaje předávají do řídícího panelu. Z horní části nádrže je napojeno potrubí do sání vývěv. Ze dna nádrže jsou vyvedeny dvě trubky do sání dopravních čerpadel.
Vývěvy vytvářejí ve sběrné nádrži a v celém potrubním systému potřebné vakuum. Jsou nainstalovány celkem tři vývěvy, výrobky švýcarské firmy BUSH. Při běžném zatížení vakuové sítě běží jen jedna vývěva, řídící jednotka v panelu zajišťuje pravidelné střídání jejich chodu a automatické spuštění dalších vývěv v případě ztráty vakua, například při poruše ventilu v šachtě.
Dopravní čerpadla přečerpávají splašky ze sběrné nádrže do čistírny odpadních vod. Jsou to dvě čerpadla se šnekovým oběžným kolem od švýcarské firmy HIDROSTAL, která se rovněž pravidelně střídají v chodu.
Řídící panel ovládá, na základě informací čidel ve sběrné nádrži, chod vývěv a čerpadel a hlídá případné dosažení mezních, havarijních hodnot vakua a hladiny splašků v nádrži. O dosažení těchto hodnot, zejména okamžité ztrátě vakua a o výpadu elektrického proudu informuje pomocí SMS zpráv vybrané pracovníky TIKANASu. Monitorovací panel je rozdělen na tři sekce, každá odpovídá jedné z tras A, B nebo C. Rozsvícená nebo zhasnutá červená kontrolka informuje o funkci ventilu v šachtě tak, jak je popsáno v odstavci „Sběrné šachty“.
Pachové filtry slouží k zachycení nepříjemných pachů ze vzduchu, vytlačovaného vývěvami. Jsou umístěny venku, mimo budovu stanice. Jsou to kruhové betonové jímky, vzduch z výtlaku vývěv je zaveden na dno jímek do rozdělovačů. Pachy jsou zachycovány v, asi jeden metr vysoké, vrstvě štěpků kůry z jehličnatých stromů. Tato filtrace je velmi účinná, okolí vakuové stanice není vůbec obtěžováno nepříjemným pachem.
 
Čistírna odpadních vod
Čistírna je umístěna nedaleko kozelského kostela, asi 100 metrů od řeky Labe. Hlavními částmi jsou dva reaktory, tři betonové jímky, dvě hlavní vzduchová dmychadla, menší dmychadlo pro provzdušňování kalu, mechanické česle, měrný objekt. Celé zařízení čistírny je umístěno ve zděné budově, postavené na uměle vytvořeném náspu, takže je spolehlivě chráněno před povodněmi.
Reaktory jsou dva, každý s kapacitou pro 1350 obyvatel, to znamená, že čistírna je projektována pro 2700 obyvatel. Čištění splaškových vod v reaktorech je založeno na biologickém principu, bakterie rozkládají znečisťující látky za přívodu dostatečného množství kyslíku. V dosazovací části reaktoru se odděluje vzniklý kal od vyčištěné vody. Kal je čerpadlem odtahován do zásobníku kalu, čistá voda přes nornou stěnu odtéká do Labe.
Dmychadla jsou dvě, trvale je v chodu jen jedno, druhé je rezervní. Dodávají vzduch - kyslík, potřebný pro čistící proces v reaktoru. Otáčky dmychadla a tedy množství dodávaného vzduchu je řízeno, přes frekvenční měnič otáček, kyslíkovou sondou, v závislosti na průběžně měřeném množství kyslíku, rozpuštěného v čištěné vodě.
Vyrovnávací, nátoková jímka má objem 25 m. Přitékají do ní splašky z vakuové stanice. Jsou v ní umístěna dvě ponorná, kalová čerpadla, která v nastaveném cyklu dávkují splašky do reaktoru tak, aby byl reaktor rovnoměrně zatěžován.
Fekální jímka má objem 25 m. Jsou do ní vypouštěny splašky, dovážené do čistírny fekálními vozy. Ponorným čerpadlem jsou splašky, v nastavené cyklu, přečerpávány do reaktoru.
Jímka - zásobník zbytkového kalu má objem 250 m3. Biologicky neaktivní, zbytkový kal ze spodku reaktoru je do této jímky přečerpáván ponorným čerpadlem. Množství odčerpávaného kalu se řídí tak, aby byl udržen optimální, rovnovážný stav v reaktoru. V jímce se kal sedimentací oddělí od vody a je jednou za čas odvážen k dalšímu zpracování do smluvně zajištěné čistírny odpadních vod, která má vhodné technologické zařízení. Voda z horní vrstvy se čerpadlem vrací do reaktoru.
Strojní stírací česle jsou zařazeny za výtlak čerpadel, dávkujících splašky z vyrovnávací a fekální jímky do reaktoru. Slouží k zachycení mechanických nečistot.
Měrný objekt je plastová nádrž o objemu 1 m3 s nornou, uklidňovací stěnou, přes kterou odtéká vyčištěné voda do Labe. Pomocí ultrazvukové sondy se měří množství odtékající vod, ve vyhodnocovací jednotce lze přečíst jak aktuální, tak celkové množství za stanovený časový úsek. Z měrného objektu se pravidelně odebírají vzorky vyčištěné vody a posílají se k rozboru do akreditované laboratoře.
 
 
Pro internetové stránky obce Tišice zpracoval Petr BRODSKÝ.
 
 
 

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas